Back to Top

REGULAMIN WYNAJMU

 

1. Wypożyczalnia samochodów TOP AUTO wypożycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem, iż najkrótszy czas wypożyczenia wynosi 1 dobę.

2. Pracownik wypełnia umowę najmu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli, która:
- posiada ważne prawo jazdy ( prawo jazdy co najmniej 1 rok )

- ma ukończone 21 lat

- posiada ważny dowód osobisty

- posiada inny dokument stwierdzający tożsamość

4. Podczas wypożyczenia samochodu obowiązuje limit kilometrów tj. 300km - doba, po przekroczeniu tego limitu dopłata 0,20gr za kilometr.

5. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest równowartością udziału własnego w szkodzie.

6. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

7. Klient odpowiada materialnie wobec wypożyczalni TOP AUTO za braki części i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.

8. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę.

9. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.

10. Klient wypożycza pojazd sprawny, z określoną ilością paliwa i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie.

11. Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie kradzieży samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca.

12. W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

13. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.

14. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

15. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.

16. W Przypadku uszkodzenia pojazdu z winiony Najemcy, kaucja z tytułu udziału własnego w zdarzeniu przepada.

17. Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.

18. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

19. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

20. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.