Back to Top

REGULAMIN WYNAJMU

 • §1
 1. 1.  Najemca zobowiązuje się z pełną starannością dbać o powierzony samochód oraz zapewnia, że będzie używał przedmiotu wypożyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. 2.  Najemca nie może wypożyczonym samochodem opuszczać granic Rzeczpospolitej Polskiej bez zgody przedstawiciela Wypożyczalni. W przypadku złamania tego zakazu Najemca zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w wysokości 2000 PLN oraz pokrycia wszelkich kosztów sprowadzenia pojazdu do siedziby firmy.
 3. 3.  Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie oraz jedna osoba przez nią wskazana. Jeżeli najemcą jest firma – osoba przez nią upoważniona. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków najmu przez kierującego pojazdem.
 4. 4.  Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do monitorowania wynajmowanych pojazdów za pomocą nadajników GPS, a Najemca wyraża zgodę na monitorowanie pozycji pojazdu.
 • §2
 1. 1.  W razie awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wypożyczalnię. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 2. 2.  Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskać pisemne oświadczenia od uczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczyć samochód.
 3. 3.  W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony kwotą pieniężną do 2000 PLN ( samochody do 120 PLN za dobę ) lub 3000 PLN ( samochody droższe ) .                                                                                                                                              
 4. 4.  Zniesienie udziału własnego w szkodzie za dodatkową opłatą w wysokości 20 PLN/dobę ( samochody do 120 PLN za dobę ) lub 30 PLN/dobę ( samochody droższe ) w chwili zawierania umowy.
 5. 5.  Uszkodzenia wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta, szkody wywołane niedopałkami papierosów, plamy na tapicerce itp.) są usuwane wyłącznie na koszt Najemcy.
 6. 6.  W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg stawki wypożyczenia za każdą dobę do dnia usunięcia usterki.
 7. 7.  W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e- papierosów. Złamanie zakazu palenia skutkuje karą umowną w wysokości 300 PLN.
 8. 8.  Jeżeli Najemca otrzymał czysty samochód, zobowiązany jest umyć go i odkurzyć przy zwrocie, lub zapłacić za te czynność 50 PLN.
 9. 9.  Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu z takim samym stanem paliwa, jaki był w chwili wynajęcia.
 • §3
 1. 1.  Koszt wypożyczenia pojazdu ponosi Najemca. Kaucja jest zwrotna w momencie zdania pojazdu w stanie nie pogorszonym. Płatność za okres wypożyczenia oraz kaucja pobierane są z góry, przed wydaniem samochodu.     
 2. 2.  Po upływie terminu najmu zaznaczonego na umowie na Najemcy ciąży obowiązek zwrotu samochodu w stanie nie pogorszonym z kompletnym wyposażeniem dodatkowym w miejscu wynajęcia samochodu.
 3. 3.  Każde przedłużenie najmu musi być uzgodnione i zatwierdzone przez przedstawiciela Wypożyczalni co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu umowy.
 4. 4.  Samodzielne przedłużanie najmu o ponad 24 godz. skutkuje powiadomieniem Policji o fakcie kradzieży samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi Najemca.
 • §4
 1. 1.  Określa się dobowy limit kilometrów w okresie wypożyczenia w wysokości 300 km. Po przekroczeniu tego limitu Najemca zobowiązuje się do dopłaty 0,30 PLN za kilometr.
 2. 2.  Biorący zapoznał się za stanem wizualnym samochodu i wnosi/nie wnosi zastrzeżeń.
 3. 3.  W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowy zostają sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.                            
 4. 4.  Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.                                                                                                     
 5. 5.  Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.